Нестеренко О.В. Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні

  • admin admin
Ключові слова: адміністративне управління, трансдисциплінарність, онтологія, таксономія

Анотація

УДК 004.5:004.6:004.89:007.51

https://orcid.org/0000-0001-5329-889X

Метою статті є дослідження проблеми застосування онтолого-керованих інформаційних систем  в сфері адміністративного управління, зокрема в Україні.

Методика дослідження базується на тому, що основний акцент серед методів адміністративного управління робиться на операціях і процедурах підготовки і прийняття управлінських рішень. В умовах збільшення об’ємів  даних, що накопичуються і обробляються, вимог швидкої орієнтації в них та використання знань, представлених формальними мовами, забезпечення автоматизації підтримки прийняття управлінських рішень починається з того, що  дані, інформація і знання повинні бути структурованими.  Предметну область адміністративного управління, в якій відбуваються процеси прийняття рішень, зазвичай  формують об’єкти управління, тому процеси управління потребують чіткого уявлення про їх структуру, властивості, про найбільш суттєві аспекти їх побудови і функціонування. У зв’язку із цим  предметну область доцільно представляти як деяку систему.

Детальним описом предметної області на основі концептуальної схеми, яка складається з ієрархічної структури даних,  що містить інформацію про властивості об’єктів, а  також про відношення між ними, є комп’ютерна онтологія. Онтологіям відводиться специфічна роль в багатьох напрямках застосувань інформаційних технологій, зокрема в створенні онтолого-керованих інформаційних систем. Саме формалізація подання зв’язків між поняттями в онтології робить можливим її використання для розв’язання  широкого спектру задач підтримки прийняття рішень в таких складних багаторівневих ієрархічних середовищах, як сфера адміністративного управління.

В результаті наведено найзагальніше теоретико-множинне визначення предметної області як системи. Для наочності опису такої складної системи  множину її елементів та відношень запропоновано стратифікувати на певні рівні. Для реалізації механізмів міркування, наповнення й оптимізації структури і змісту онтології запропоновано розглядати її у спільному контексті з фреймовими моделями, продукційними правилами, логікою предикатів. Визначено основні проблеми при створенні подібних  систем обробки знань. Однією з них є  автоматизована побудова множин понятійних структур, відношень між ними і формально-логічного опису, які в сукупності складають базу знань предметної області. Іншою загальною проблемою, пов’язаною  з інтеграцією даних, є забезпеченні взаємодії між онтологічної моделлю та реляційною моделлю даних. У разі поєднання їх загальною семантикою даних певної предметної області, така інтеграція може базуватись на застосуванні універсальних механізмів, наприклад, у відповідності до процесу Data Mapping.

У якості практичного прикладу розв’язання задачі адміністративного управління розглянуто оборонне планування, яке проводиться Міністерством оборони України у відповідності до стандартів НАТО на основі спроможностей. Запропоновано пірамідальну структуру шарів  ранжування онтології та мапу світу оборонного планування у вигляді низки таксономій суперкласів.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ