Мокін В.Б., Овчаренко І.І., Лучко А.М., Давидюк О.М. Побудова масштабованої інформаційно-пошукової системи для управління річковим басейном на основі реєстрів та онтологічних моделей

  • admin admin
Ключові слова: онтологічна модель, семантична мережа, інформаційно-пошукова система, план управління річковим басейном, просторові дані, парсер, багатокритеріальний пошук даних

Анотація

УДК 004.9+556

https://orcid.org/0000-0003-1946-0202

https://orcid.org/0000-0002-1229-1322

https://orcid.org/0000-0001-7153-5983

https://orcid.org/0000-0003-0211-520X

У статті розглянута проблема швидкості багатокритеріального пошуку якнайбільш релевантної інформації за різними критеріями на прикладі інформаційно-пошукової системи управління річковим басейном. Важливість розв’язання цієї задачі підсилюється необхідністю розроблення Планів управління річковими басейнами України, задля яких потрібно багато максимально ув’язаної інформації про різні аспекти існування та екологічного стану водних систем та їх ділянок. Задача ускладнюється різноформатністю та відсутністю інтероперабельності інформаційних сервісів з екологічною інформацією, єдиних підходів до кодування водних і водогосподарських об’єктів на кшталт вітчизняного КОАТУУ для адміністративних утворень, єдиних загальнодержавних реєстрів, єдиних методик та стандартів для кодування як числової, так і просторової інформації на кшталт вимог директиви INSPIRE в ЄС, та ін.

Мета статті — підвищити швидкість масштабованого багатокритеріального пошуку релевантної інформації в інформаційно-пошуковій системі з уніформатними підходами для парсингу вхідних даних на прикладі системи для управління річковим басейном з можливістю пошуку даних за описом предметної області та просторовою і часовою прив’язкою цих даних. Методика досліджень полягала у вивченні або й випробуванні відомих підходів, технологій і веб-сервісів інтегрування різноформатних структурованих даних та виборі параметрів моделі даних системи, якими можна було б знехтувати задля досягнення поставленої мети. В результаті проведених досліджень виявлено, що, по-перше, поставлену задачу оптимально розв’язувати з використанням відомих онтологічних моделей та семантичних мереж, по-друге, реєстри з чіткими зв’язками усіх даних відносно інших варто формалізувати і обробляти окремо від інших, менш формалізованих даних. По-третє, для задачі управління річковими басейнами необхідно перебачити можливість масштабування даних у системі, тобто з різною деталізацією щодо просторової прив’язки. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні принципів систематизації вхідних даних, поданих у табличній формі, за рахунок їх збереження у вигляді окремих даних, максимально ув’язаних з онтологічними моделями, тобто нехтувати обсягом місця, яке буде займати база даних, задля підвищення швидкості їх оброблення. Здійснено формалізовано постановку задачі та охарактеризовану алгоритм її розв’язання. Охарактеризовано пілотну версію веб-системи, створеної за запропонованими підходами і принципами, та наведено результати її успішного випробування.

Опубліковано
2019-10-03
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ